Pravidla poskytování pomoci

ODVAHA DAROVAT

  • Pravidla poskytování pomoci v rámci projektu Odvaha darovat
  1. Definice

Společně pro děti – Společně pro děti o.p.s., IČO: 01488066, se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, je obecně prospěšnou společností, jejímž hlavním zaměřením je pomáhat dětem, ve všech oblastech jejich životů. Společně pro děti zajišťuje projekt Odvaha darovat.

Odvaha darovat – je charitativním projektem Společně pro děti, v rámci kterého, mohou dárci prostřednictvím webových stránek www.odvahadarovat.cz poskytnout finanční dary konkrétním dětem na předem určený účel prostřednictvím zaslání finančních prostředků na dárcovský účet

Dárce – je osoba, která se rozhodla přispět na příběh dítěte v rámci charitativního projektu Odvaha darovat

Příběh dítěte – příběh dítěte je do projektu navržen přímo společností Společně pro děti, či jinou partnerskou nadací, organizací, sdružením či projektem. Zaměstnanci zmíněných organizací dokládají prostřednictvím čestného prohlášení pravdivost příběhu a nutnost pomoci dětem. Přečtením Příběhu dítěte získá Dárce základní informace především o účelu pomoci, tzn. jak bude jeho poskytnutý dar využit. Pro pomoc jednotlivým Příběhům dítěte je Společně pro děti zřízen zvláštní Dárcovský účet, kdy finanční dary k jednotlivým příběhům jsou rozlišitelné, prostřednictvím rozdílných variabilních symbolů.

Dárcovský účet – je bankovní účet č. 114411 / 2250 zřízen výlučně za účelem přijímaní darů poskytnutých Dárci v rámci projektu Odvaha darovat

  • O projektu Odvaha darovat

Odvaha darovat je dárcovským projektem Společně pro děti, jehož hlavní cílem je pomoci dětem v obtížné rodinné, finanční či sociální situaci. Prostřednictvím Odvahy darovat mohou Dárci konkrétním dětem darovat finanční prostředky, které budou použity k předem určenému účelu – pořízení daru, kdy za finanční prostředky budou dětem pořizovány zejména zdravotní pomůcky, školní pomůcky, příspěvky na vzdělání, zajištění školních i volnočasových aktivit.

Dárce nalezne na webových stránkách projektu Odvaha darovat, příběhy dětí, které projektu poskytly partnerské nadace, sdružení, organizace a jsou umísťovány na stránky týmem odvaha darovat. Dárce si může zvolit Příběh dítěte, který jej zaujal a pomoci zasláním daru na Dárcovský účet.

Finanční prostředky poskytnuté Dárcem na pomoc prostřednictvím Příběhu dítěte putují k obdarovaným dětem vždy v celém rozsahu.

  • Jak darovat

Na webových stránkách projektu Odvaha darovat nalezne Dárce hned několik Příběhů dětí. Volba příběhu, na základě kterého, se Dárce rozhodne svým darem přispět dítěti na konkrétně uvedený účel, tak jak je popsán v příběhu, je Dárcovým rozhodnutím.

Dle finanční částek nutných na pořízení daru je možnost darování na Příběhy dítěte rozdílná. U nižších finančních částek lze na Příběh dítěte darovat částku jednorázově prostřednictvím pouze jednoho Dárce. U finančně náročnějších darů je poté systém takový, že na darování finančních prostředků nutných na pořízení daru se spolupodílí více Dárců. Dárci mohou na webových stránkách Odvahy darovat sledovat číselně/procentuálně vyjádřenou hodnotu již dosud vybraných darů na daný Příběh dítěte.

Vzhledem k účelovosti daru je možnost darování na základě některých Příběhů dítěte časově omezená. Informace o podrobnostech Dárce nalezne vždy u jednotlivých Příběhů.

V případě nepodaří-li se za dobu určenou dle příběhu vybrat finanční částka určená k pořízení daru na základě Příběhu dítěte, které jsou financovány spolupodílením více Dárců, budou o této skutečnosti dárci informování. Každý z dárců má pak možnost ve lhůtě 7 dnů rozhodnout na který z jiných příběhů, bude jeho finanční dar připsán. V případě neurčí-li Dárce jiný z příběhu, které chce svým darem podpořit,

Odvaha darovat přiřadí finanční dar

  1. Na příběh dítěte, u kterého se finanční částka potřebná pro pořízení daru nejvíce blíží 100%
  2. Na příběh dítěte, u kterého do konce zobrazování příběhu dítěte zbývá nejméně dní

Samotné darování poté probíhá buď prostřednictvím platební brány, kterou pro Odvahu darovat zajišťuje společnost pays.cz s.r.o. nebo klasickým bankovním převodem, vždy s využitím platebních údajů uvedených u konkrétních Příběhů dítěte. Po volbě platebního mechanismu bude Dárce přesměrován na internetové bankovnictví využité banky případně na zabezpečenou stránku platební brány provádějící platební transakce pro platbu platební kartou. Po provedení transakce jsou informace poskytovatelem platebních služeb předány projektu Odvaha darovat a na základě výše obdrženého daru je aktualizován stav finančních prostředků vybraných na konkrétní příběh dítěte v případě Příběhu dítěte financovaného spolupodílením více Dárců, v případě Příběhu dítěte určeného k úhradě daru prostřednictvím jednorázové úhrady jedním Dárcem je na webových stránkách Odvahy darovat zveřejněno potvrzení o přijetí daru a ukončení Příběhu dítěte v rámci.

Dárce je vždy informován, o tom, že jeho transakce byla úspěšně provedena a finanční příspěvek byl připsán k příběhu dítěte.

Údaje, které Dárce zadává v průběhu provedení transakce prostřednictvím internetového bankovnictví či platební brány, jsou chráněny platebními branami a podmínkami bank a nedostávající se do dispozice třetích osob.

V rámci poskytnutí daru Dárce dále uvede své údaje, těmi jsou: jméno a příjmení, emailová adresa, kontaktní adresa. Dárce v rámci provedení platby má rovněž volbu zvolit si, zda chce obdržet zpětnou vazbu o využití jím poskytnutého daru. Zpětná vazba je následně dárci zaslána emailem případně poštou na uvedenou adresu, a to většinou formou obrázku či jiného poděkování od dítěte, kterého se Příběh týká.

Dárce je rovněž oprávněn vyžadovat potvrzení o daru pro daňové účely. Potvrzení o daru bude dárci vydáno poštou na uvedenou adresu poté, co o něj požádá na emailu: [email protected].

Dárce rovněž v rámci výše uvedené uděluje Společně pro děti a projektu Odvaha darovat aktivně Souhlas se zpracováním osobních údajů. Znění souhlasu a informace o zásadách zpracování osobních údajů nalezne dárce zde: https://odvahadarovat.cz/gdpr/.

Dárce provedením platby sloužící k poskytnutí daru bere na vědomí, že nemá nárok na vrácení daru. Dar bude Odvahou darovat využit v souladu s dárcem zvolených příběhem případně v souladu s těmito pravidly pro fungování projektu Odvaha darovat. V případě, nebude-li v možnostech Odvahy darovat použít poskytnutý dar v souladu s výše uvedeným, je dar považován za poskytnutý bez účelu. Dárce není oprávněn v tomto případě zasahovat do využití daru ani jej vyžadovat zpět. Dar bude vždy použit na podporu obecně prospěšně činnosti společnosti Společně pro děti v rámci projektu Odvaha darovat.

Provedením daru uzavírá dárce konkludentně darovací smlouvu. V případě bude-li dárce mít zájem na zpracování darovací smlouvy v písemné podobě, bude mu vystavená společností Společně pro děti na základě požadavku zaslaného emailem na adresu: [email protected]

  • Výběr příběhu

Příběh dítěte je do projektu navržen přímo společností Společně pro děti, či jinou partnerskou nadací, organizací, sdružením či projektem. Zaměstnanci zmíněných organizací dokládají prostřednictvím čestného prohlášení pravdivost příběhu a nutnost pomoci dětem.

  • Ochrana osobních údajů

Dárce i děti, kterých se týkají jednotlivé příběhy, svým souhlasem potvrzují, že Společně pro děti má v souvislosti s projektem Odvaha darovat oprávnění zpracovávat jejich osobní údaje.

Veškeré příběhy děti jsou v rámci projektu Odvaha darovat zveřejňovány, včetně fotografií a údajů až poté, co je k tomuto dítětem zastoupeným jeho zákonných zástupcem společnosti Společně pro děti udělen souhlas.

Osobní údaje dárce jsou rovněž zpracovávány na základě svobodně uděleného souhlasu a Odvaha darovat tyto zpracovává v souladu se Zpracováním osobních údajů, které je dostupné zde: https://odvahadarovat.cz/gdpr/

  • Závěrečná ustanovení

Tato pravidla pro darování prostřednictvím projektu Odvaha darovat jsou účinná od BUDE DOPLNĚNO.

Dárce svým souhlasem potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi.

 

X