ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně prospěšná společnost Společně pro děti o.p.s., IČO: 01488066, se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc (dále jen jako „Společnost“ či „Správce“), Vám prostřednictvím těchto pravidel přináší informace o tom, jakým způsobem jsou zpracovávány a chráněny Vaše osobní údaje v souvislosti s projektem Odvaha darovat.

Společnost zpracovává v rámci darovací smlouvy následující osobní údaje dárců:

  • Jméno a příjmení
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Adresa

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Společnost čestně prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. 

Veškeré osobní údaje jsou Společností zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Společnost jakožto zodpovědný Správce osobních údajů, zaručuje, že pravidelně provádí kontroly zabezpečení osobních údajů a pravidelně aktualizuje přijatá bezpečnostní opatření.

Veškeré osobní údaje jsou chráněny heslem, které je známo pouze proškoleným pracovníkům Společnosti. Společnost také disponuje interní Směrnicí, která upravuje ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Společnosti, jakožto Správci, následující práva:

a)            Právo na informace

Na základě tohoto práva se na Společnost můžete obrátit s dotazem, zda údaje o Vás zpracovává, jaké údaje o Vás zpracovává, za jakým účelem jsou Vaše údaje zpracovávány, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získala, komu je předává, kým jsou zpracovávány a dále i s otázkou, jaká jsou Vaše další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

b)           Právo na přístup

Uplatněním tohoto práva si můžete od Společnosti vyžádat kopii veškerých Vašich osobních údajů, které jsou Společností zpracovávány.  Toto právo je uplatněno na základě žádosti o přístup k údajům, která může být Společnosti zaslána prostřednictvím formuláře dostupného zde: https://odvahadarovat.cz/gdpr/, případně volnou formou emailem na adresu: [email protected].

c)            Právo na opravu a doplnění

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které o Vás Společnost zpracovává, jsou nepřesné, neúplné či nepravdivé, máte právo požádat, aby byly Vaše osobní údaje Společností opraveny či doplněny.

d)           Právo na výmaz

Toto právo Vám umožní požádat Společnost o vymazání Vašich osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod k jejich dalšímu zpracovávání Společností. Formulář pro uplatnění tohoto práva naleznete zde: https://odvahadarovat.cz/gdpr/ Pokud Společnost Vaše osobní údaje zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje nemohou být vymazány v případech, kdy má Společnost k jejich zpracovávání zákonnou povinnost či oprávněný zájem.

e)           Právo vznést námitku při zpracování

V případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Následně Společnost přestane Vaše osobní údaje zpracovávat, s výjimkou případu, kdy má ke zpracování závažné a oprávněné důvody či zákonnou povinnost.

Máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ve formě profilování.

f)            Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Pokud se rozhodnete využít tohoto svého práva, můžete tak učinit elektronicky zasláním emailu na adresu: [email protected] s uvedením Vašich identifikačních údajů a textem „Odvolávám souhlas se zpracováním svých osobních údajů“. Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů sloužící pro zaslání poštou naleznete zde: https://odvahadarovat.cz/gdpr/.

Po obdržení tohoto emailu nebudeme Vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, pokud k tomu nebudeme mít jiný legitimní důvod.

g)            Právo na přenositelnost

Uplatněním tohoto práva získáte od Společnosti veškeré Vaše osobní údaje, které Společnost zpracovává. Tyto údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelné formátu.

h)           Právo podat stížnost

Pokud se Vám bude zdát, že v případě ochrany Vašich osobních údajů došlo ze strany Společnosti k pochybení, můžete se se svou stížnost obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese:

Společně pro děti o.p.s.

Třída Svobody 1194/12

(recepce Creditas)

779 00Olomouc

případně elektronicky emailem na adresu: [email protected]

Do předmětu emailu uvádějte: GDPR a název zvoleného práva, kterého chcete využít, např.: GDPR Právo na přenositelnost, GDPR Právo na výmaz.

Také pokud bude chtít zjistit doplňující informace týkající se Vašich výše uvedených práv, můžete se na nás obrátit na výše uvedené adresy.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodů složitosti Vašeho požadavku, je Společnost oprávněna tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce. V případě této nutnosti budete včas informováni.

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás rádi upozornili, že s ohledem na bezpečnost Vašich osobních údajů, můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Toto opatření je nezbytné především z důvodů, aby se k Vašim osobním údajům nedostala třetí osoba.

X